Zbog učestale primjene PE folije pri uzgoju rajčice Sistem navodnjavanja kap po kap ima najučestaliju primjenu.

Sistem navodnjavanja kap po kap za navodnjavane

Sistem navodnjavanja kap po kap omogućava navodnjavanje u bilo koje doba dana jer ne može doći do šoka usljed primjene hladne vode na vruće biljne djelove.

Izbjegavanjem vlaženja lišća izbjegava se i stvaranje povoljnih uvijeta za razvoj gljivičnih bolesti.

Sustav ne radi pod velikim pritiskom pa je ujedno i narušavanje mrvičaste strukture tla povoljne za rast krastavaca smanjeno na minimum. Zbog manjeg radnog tlaka (0,3 – 1,5 bara) manji je i utošak energije.

Lokalizirani dotok vode smanjuje navodnjavanu površinu pa su i gubici vode evaporacijom ili ispiranjem manji (štednja vode).

Prednost navodnjavanja kap po kap je i u mogučnosti fertirigacije tj. primjeni tekućih gnojiva istovremeno s navodnjavanjem.

Jedan od najznačajnijih problema navodnjavanja kapanjem je začepljenje kapaljki, bilo mehaničko ili kemijsko. Začepljenje kapaljki je izravno povezano s kakvoćom vode za navodnjavanje, te s njezinim fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim čimbenicima. Filterima se može spriječiti mehaničko začepljenje kapaljki. Kemijsko začepljenje se javlja kao posljedica stvaranja netopivih soli na samom otvoru ili unutar kapaljke.

Uređaj za kapanje sastoji se od pogonskog dijela s glavom sustava, filterskog uređaja, glavnog cjevovoda, lateralnih ili razvodnih cijevi i kapaljki. Uređaj kapanja karakterizira kapaljka kao mjesto na kojem se reducira radni tlak iz cijevi i u obliku kapljice ispušta vodu na ili u tlo.

Sistem kap po kap ima dva sustava

Ovaj način navodnjavanja ima dva sustava: površinsko i podpovršinsko navodnjavanje. Kod površinskog navodnjavanja cijevi i kapaljke postavljene su iznad tla ili na površini tla, a kod potpovršinskog navodnjavanja one su ukopane u tlo.

Pri uzgoju krastavaca cjevi za navodnjavanje gotovo se uvijek postavljaju na površinu tla ali ispod polietilenske folije ako se ona primjenjuje.

Efikasnost sistema navodnjavanja kap po kap

Gubici vode putem isparavanja su zanemarljivi. Čestice zemlje imaju dovoljno vremena da upiju i zadrže vodu koja je dopremljena do zone korenovog sistema. Pošto sistem kap po kap dostavlja vodu samo do biljaka koje želite da gajite, ona se ne traći tako što se zalivaju gajene biljke i korovi istovremeno.

Površine koje su određene za mađuredni razmak i razmak između samih biljaka u redu, ostaju nenavodnjavane, i samim tim se umanjuje šansa da se korovi pojave na njima. Dakle parcela na kojoj se vrši ovakav vid navodnajavanja je čistija.

Pravilno doziranje kada se upotrebljava sistem navodnjavanja kap po kap

Pravilno doziranje vode vrlo je značajno u praksi navodnjavanja. Postoje dva osnovna elementa pri doziranju vode, a to su:

  1. Obrok navodnjavanja,
  2. Trenutak početka navodnjavanja.

Obrok navodnjavanja je količina vode koja se dodaje jednim navodnjavanjem (m3/ha ili u mm). Obrokom treba navlažiti tlo do poljskog vodnog kapaciteta što znači da obrok navodnjavanja ovisi o vrsti tla. Za određivanje obroka navodnjavanjem potrebno je poznavati vlažnost tla prije navodnjavanja te vodn asvojstva tla. Razlika između poljskog vodnog kapaciteta i trenutačnog sadržaj vode u tlu predstavlja obrok navodnjavanja.

Trenutak početka navodnjavanja prestavlja točno oređeni trenutak dodavanja obroka navodnjavanja, što je jedan od uvijeta za uspješno i racionalno navodnjavanje. Ako se trenutak navodnjavanja određuje ″od oka″navodnjavanje je neracionalno, a može biti i štetno.

Za uzgoj rajčice potrebno je navodnjavanjem održavati  vlagu tla na 70 – 80% pojskog vodnog kapaciteta na dubini od 40 cm gdje se nalazi glavnina korijena. Najpovoljnija temperatura vode za navodnjavanje  je 18°C.

Kako bi se ostvario povoljan trenutak početka navodnjavanja i odredio obrok navodnjavanja te time omogučila rentabilna i racionalna potrošnja vode potrebno je koristiti mjerače vlage u tlu.

Prije upotrebe kap po kap sistema treba znati ovo

Treba imati na umu da biljke postaju “zavisne” od ovakvog sistema zalivanja. To je tako jer biljke koncentrišu korenov sistem tamo gde ima najviše vlage tj najveća masa korena je tamo gde ima najviše vode. Zalivanje u navratima, sa velikim pauzama između zalivanja, je problematično jer najveća masa korena može da strada usled neredovnog zalivanja. U zavisnosti od faze razvoja biljke oštećenje korena može biti značajno, ukoliko je biljka dobro razvijena, do pogubno, ukoliko je biljka mlada i ima slabo razvijen korenov sistem.

Najbolja taktika koju početnik može primenti glasi: polako ali sigurno. Početi sa dve do tri vrste i pratiti razlike. Vremnom, kada se uverite u efikasnost zalivanja putem ovog sistema planirajte njegovo proširenje tako što ćete dodati još creva i potrebnih elemanata. Takođe se preporučuje konsultacija sa iskusnijim proizvođačima.


armin

Skupljajući savjete i ideje za svoje potrebe došao sam na ideju da se pokrene ovaj portal. Drago mi je da od 2015 pomažemo savjetima.

0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Mini Cart 0

Your cart is empty.